Plansza do gry Co to za werset

Co to za werset – Gra planszowa

Co to za werset to gra planszowa,która utrwala lub sprawdza znajomość wersetów biblijnych. Gra ma trzy warianty trudności.

Liczba graczy:

  • 2

Ta gra planszowa może służyć do nauki:

  • znajomości Biblii
  • religii
  • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

  • Pionki: nie
  • Kostki: nie
  • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

  • brak

Zasady gry „Co to za werset”:

Grę należy wydrukować dwustronnie z ustawieniem „przerzuć wzdłuż krótszej krawędzi”. Z tego względu do pliku z grą wstawiono niemalże pustą stronę 2. Standardowy druk „przerzuć wzdłuż dłuższej krawędzi” spowoduje błędne przypisanie adresów wersetów ze stron 3-4 i 11-12.

Na początku gracze losują po jednym kartoniku z wersetem. Rozgrywkę zaczyna osoba, której werset jest bliżej początku Biblii. Wybiera Stary lub Nowy Testament. Drugi gracz automatycznie wybiera drugą opcję. Potem gracze odkładają wszystkie wersety na stos „wersety oczekujące” adresami w dół.

Pierwszy z graczy bierze z wierzchu 4 kartoniki i układa je wersetem do góry na polach z liczbami 1,2,3,4. Potem decyduje, które z nich pochodzą z jego części Biblii. Kartoniki te zabiera z planszy. Jeśli jego przypuszczenia były dobre to odkłada wszystkie te karty przy swojej literze A. Jeśli pomylił się choć raz to odkłada je na stos „karty odrzucone”. Lepiej jest więc nie brać kart co, do których nie ma pewności. Potem, jeśli gracz wie, że któraś z pozostałych kart leżących na polach 1,2,3,4 pochodzi z innej części Biblii, to może je dodatkowo odłożyć na stos „wersetów odrzuconych”. Pochodzenie tych wersetów nie jest sprawdzane – jeśli były wśród nich wersety z jego części Biblii to nie przyniosą mu nikomu punktów.

Potem kolejka przechodzi na drugiego gracza. Uzupełnia on kartoniki (jeśli brakuje ich na polach 1,2,3,4). Potem zabiera kartoniki, które wg jego uznania należą do jego części Biblii. Sprawdzenie i konsekwencje są takie same jak w przypadku pierwszego gracza. Następnie może przenieść na stos „Wersety odrzucone” kartoniki z wersetami, które uważa za nie pochodzące z jego części Biblii. Wtedy kolejka wraca do pierwszego gracza, który uzupełnia kartoniki na planszy i powtarza czynności z pierwszej kolejki. Zebrane wersety układa jednak o jedno pole dalej, czyli przy B. Kolejki graczy zmieniają się na przemian i za każdym razem zebrane wersety są odkładane o jedno pole dalej na linii „punkty”. Nawet jeśli gracz nie odłoży na swoje pole „punkty” żadnego kartoniku to pozostawia je puste a w następnej kolejce odkłada karty na kolejnym polu.

Gra kończy się, gdy nastąpi jedno z wydarzeń: zabraknie kart z wersetami na stosie „wersety oczekujące” lub minie 6 kolejek gry każdego z graczy. Każdy posiadany na linii punktów werset jest wart 1 punkt. Wygrywa osoba, która ma w sumie więcej punktów.

Wariant zaawansowany (z mnożnikami).

W trudniejszej wersji gracze mogą również wskazywać w jakiej księdze znajduje się wybrany przez nich werset. Każda dobra odpowiedź pozwala na dołożenie karty mnożnika przy punktach zdobytych w danej kolejce. Mnożnik jest o jeden większy niż liczba wskazanych prawidłowo ksiąg. Na przykład jeśli gracz odłożył dla siebie 3 wersety z Nowego Testamentu i dodatkowo prawidłowo wskazał księgę pochodzenia jednego z nich to przy swojej linii punktowej odkłada 3 kartoniki z wersetami i kartonik x2. Na koniec gry za tę kolejkę gracz policzy sobie 3 pkt x2 = 6 pkt.

Wariant uproszczony

W przypadku młodszych graczy lub osób słabo znających Biblię karty wersetów odwracamy adresami do góry. I jedynie po nazwach ksiąg przyporządkowujemy je do Starego lub Nowego Testamentu lub przesuwamy na stos kart odrzuconych

Aby zagrać pobierz grę a następnie ją wydrukuj.

Ta gra planszowa jest do pobrania za darmo (3,75 MB) na Basiowe Gry Planszowe lub z DropBox.

W grze wykorzystano grafiki na licencji Public Domain CC0 z pixabay.com

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Co to za werset”

Opis gry: Biblia, Nowy Testament, Stary Testament, NT, ST, wersety, Księgi Starego Testamentu, 1. Księga Mojżeszowa, 2. Księga Mojżeszowa, 3. Księga Mojżeszowa, 4. Księga Mojżeszowa, 5. Księga Mojżeszowa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1. Księga Samuela, 2. Księga Samuela, 1. Księga Królewska, 2. Księga Królewska, 1. Księga Kronik, 2. Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery,Księga Joba, Psalmy, Księga Przysłów, Pieśń nad Pieśniami, Księga Kaznodziei Salomona, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Treny, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga, Zachariasza, Księga Malachiasza, Księgi Nowego Testamentu, Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1. List do Koryntian, 2. List do Koryntian, List do Galacjan, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1. List do Tesaloniczan, 2. List do Tesaloniczan, 1. List do Tymoteusza, 2. List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1. List Piotra, 2. List Piotra, 1. List Jana, 2. List Jana, 3. List Jana, List Judy, Apokalipsa

Wykorzystanie gry:

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa