Plansza do gry Wynalazki

Wynalazki. Darmowa gra planszowa

Wynalazki to darmowy wyścig dla maksymalnie sześciu graczy, którzy pracują nad wynalazkami w jednej z sześciu dziedzin: energii, transportu lądowego, transportu morskiego, komunikacji, podboju kosmosu oraz budownictwa. W łatwiejszej wersji wynalazki nie są ze sobą powiązane a gracze nie mają wpływu na swoje postępy. W trudniejszej opracowanie niektórych wynalazków ułatwia wymyślenie ich innych.

Liczba graczy:

 • 2-6

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 30
 • odejmowania
 • dodawania
 • radzenia sobie z porażką
 • historii
 • techniki

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: po 1 dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła (1-6 oczek)
 • Żetony: po 20-30 na każdego z graczy (można użyć papierowych żetonów z 3. strony dokumentu z grą)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Staroci (2 marca)
 • Dzień Nikoli Tesli (10 lipca)
 • Dzień Lotnictwa (28 sierpnia)
 • Światowy Dzień Mieszkalnictwa (pierwszy poniedziałek października)

Zasady gry „Wynalazki”:

Każdy z graczy jest wynalazcą specjalizującym się w jednej z sześciu dziedzin nauki. Dziedziny te wymienione są na dole planszy. Celem gry jest odkrycie najbardziej zaawansowanego wynalazku w danej dziedzinie (najwyższy wynalazek w kolumnie). Na początku gracze określają kolejność prowadzenia badań. Rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek. Potem grają kolejno osoby siedzące po lewej stronie. Możliwa jest też inna forma ustalania kolejki. W swojej kolejce gracz przeprowadza badania. Ich liczbę określa rzut kostką – gracz bierze tyle żetonów badań dla siebie. Po przeprowadzeniu badań gracz sprawdza, czy ma wystarczającą ilość żetonów do opracowania wynalazku (przelicza je).  Liczba ta jest umieszczona na polu powyżej tego, na którym stoi gracz. Aby przesunąć się wyżej należy odłożyć tyle żetonów ile wskazuje ta liczba. Niewykorzystane żetony badań przechodzą na następną kolejkę. Wynalazki z danej dziedziny odkrywamy od najniższego do najwyższego. Pierwszy wynalazek dostępny jest za darmo dla każdego z graczy.

Niektóre z wynalazków mają z boku tekst. Może to być nazwa innego wynalazku lub napis „wszystkie wynalazki”. W pierwszym przypadku gracz, który ma w swojej dziedzinie ten wynalazek a jeszcze go nie opracował dostaje 1 punkt badań za darmo. Jeśli taki wynalazek jest już odkryty to nic nie dostaje. „Wszystkie wynalazki” oznaczają, że każdy gracz dostaje 1 punkt badań.

Żetony wynalazków można zastąpić dowolnymi innymi żetonami np.: guzikami lub monetami.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (1.2 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Wynalazki”

Plansza do gry Wynalazki
Plansza do gry
Opis gry: wynalazki, wynalazek, odkrycia, historia, technika, naukowcy, naukowiec, wynalazcy, wynalazca

Gra „Wynalazki” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa