Plansza do gry Święto Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia. Darmowa gra planszowa

Święto Dziękczynienia to darmowa gra drużynowa dla kilku dzieci. Celem wszystkich jest zebranie 12 kart z rzeczami, którymi zapełni się świąteczny koszyk. Gra może być również wykorzystana do nauki nazw owoców i warzyw na zajęciach języka angielskiego (nazwy produktów oraz tradycja anglosaska ) oraz jako pomoc do nauki religii.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • angielskich tradycji
 • nazw owoców i warzyw
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: Po 1 szt.  dla każdego + 1 szt. na tablicę czasu
 • Kostki: 1 szt.
 • Żetony/Karty: 15 szt. (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Dziękczynienia (czwarty czwartek listopada)

Zasady gry „Święto Dziękczynienia”:

Na początku gry gracze ustawiają swoje pionki na żółtym polu z numerem 1. Dodatkowy pionek ustawiany jest na szarym polu 9 na tablicy czasu. Następnie gracze po kolei rzucają kostką i przesuwają swój pionek o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli pionek zatrzyma na polu z symbolem, którego drużyna jeszcze nie ma to gracz zabiera odpowiednią kartę. Jeśli drużyna ma już taką to gracz nic nie dobiera. Podobnie jeśli pionek zatrzyma się na polu z pustą kartą. Po dotarciu do końca ścieżki gracz zatrzymuje się na czerwonym polu (nawet jeśli na kostce wypadło więcej oczek). W następnej kolejce zamiast rzutu kostką przesuwa swój pionek na żółte pole startowe oraz pionek na tablicy czasu (na liczbę o 1 mniejszą). Gra kończy się, gdy do koszyka trafi 12 różnych darów (kart z symbolami). Drużyna osiąga taki wynik jaką liczbę pokazuje tablica czasu.

Liczba stron A4 do wydruku: 5

Aby zagrać pobierz grę (1.3 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Święto Dziękczynienia”

Opis gry: jesień, owoce, święta, warzywa, dziękczynienie

Gra „Święto Dziękczynienia” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa